0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja "Afirmacja Rozwoju" z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946, dalej Fundacja, informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"), iż:

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Fundacja "Afirmacja Rozwoju" z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946, z którą można skontaktować się na powyższy adres Fundacji lub poprzez mail: fundacja@afirmacjarozwoju.pl, sklep@okazjonalnie.com lub telefonicznie pod numerem 71 715 65 15.

§1. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu:

- zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
- udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, na podstawie art. (6 ust. 1 lit. c RODO),
- archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz rozliczenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Kupującym a Fundacją, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- w przypadku wyrażenia dodatkowej, nieobowiązkowej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), dane te są przetwarzane na podstawie zgody również w celach marketingowych Fundacji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte. Wyrażając taką zgodę, zgadza się Pan/Pani na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Pana/Panią adres e-mail.

- informacji handlowych, tj. informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Fundacji,
- informacji o wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację,

§2. Przetwarzane będą następujące dane:

- podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa),
- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (w tym numer identyfikacji podatkowej),
- dane dotyczące adresu zamieszkania / siedziby firmy,
- dane dotyczące adresu dostawy,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej.

§3. Profilowanie danych:

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.

§4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie Fundacja. Dane osobowe mogą być udostępniane do przetwarzania także:

- pracownikom Fundacji, a także osobom współpracującym z Fundacją przy realizacji Umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji i skarg,
- operatorowi pocztowemu lub przewoźnikowi w zakresie związanym z dostarczeniem Towaru,
- podwykonawcom: podmiotowi prowadzącemu księgowość dla Fundacji, podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne dla Fundacji.
- Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

§5. Przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy 

Fundacja może udostępniać operatorom platform finansowych i logistycznych współpracujących z Fundacją dane osobowe pozyskane od Kupującego w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży, zwłaszcza prawidłowej procedury zapłaty i dostawy.

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z dokonaniem z płatnościami dokonanymi na rzecz okazjonalnie.com poprzez platformy  IMOJE (www.imoje.pl) prowadzonej przez ING Bank Śląski S.A., PAYPAL (www.paypal.com) prowadzonej przez PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. KUPUJ Z TWISTO (www.twisto.pl) prowadzone przez Twisto Polska Sp. z o.o. 

  1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o. i PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o. i PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z wykonaniem usługi dostawy przez Kupujących dostawy zakupionych w okazjonalnie.com towarów poprzez platformy INPOST (www.inpost.pl) prowadzonej przez Integer.pl S.A. ŚWIAT PRZESYŁEK (www.swiatprzesylek.pl) prowadzonej przez Świat Przesyłek Sp. z o.o. 

§6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych za wyjątkiem wymienionych w art. 5, pkt 1 i 2 i  w ramach tam opisanych.

§7. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; wyrażenia przez osoby, których dane dotyczą, sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Fundacji żądania ich usunięcia.

Pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie, zgłoszenia żądania usunięcia danych lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 lit. b,c i f RODO będą przetwarzane co najmniej przez okres:

- realizacji Umowy sprzedaży,
- rozpatrywania skarg i reklamacji oraz
- przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Kupującego lub Fundacji.

§8. Prawa osoby, której dane dotyczą:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawienia) swoich danych,
- ograniczenia danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

§9. Organ nadzoru:

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego wypełniania zadań i wykonywania uprawnień powierzonych mu w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzoru w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga przysługuje Panu/Pani, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

§10. Udostępnienie kopii danych osobowych:

 Administrator dostarcza na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne kopie, o które Pan/Pani się zwróci, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwraca się Pan/Pani o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy Pan/Pani inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

§11. Zgoda na przetwarzanie danych:

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem prawidłowego przetwarzania danych osobowych na podstawie innych przepisów. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody:

  1. w formie pisemnej na adres: Fundacja "Afirmacja Rozwoju", Aleja Jana Kasprowicza 102, 51-145 Wrocław,
  2. w formie elektronicznej na adres: sklep@okazjonalnie.com lub fundacja@afirmacjarozwoju.pl.

 

§12. Wymóg podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne prawidłowego zawarcia umowy. Jeśli dane nie zostaną podane, może nastąpić odmowa zawarcia umowy.